Norsk Hydros Fond Til Vitenskapelig Forskning

(Stadfestet av Socialdepartementet 26. januar 1931 med endringer av 18. august 1943, 22. mai 1948 og 12. september 1974, og med endringer stadfestet av Stiftelsestilsynet 22.11.2007)

§ 1. "Norsk Hydros Fond" ble stiftet 14. november 1930 ved en gave av kr. 200 000,00 fra Norsk Hydro-Elektrisk Kvæ lstofaktie-selskab.

§ 2. Fondet skal danne et eget, selvstendig fond forbundet med "Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme", og skal forvaltes og bestyres i det vesentlige etter samme regler som for dette fond bestemt.

§ 3. Fondets grunnkapital, kr. 18.666.140, må ikke røres uten giverens samtykke. Den kan økes i henhold til bestemmelsene i § 7 og for øvrig ved gaver og eventuelle innkomster på annen måte. Den kan økes ved avsetning av minst 1/10 av den årlige rente¬avkastning.

§ 4. Fondets styre skal bestå av medlemmene av de 6 medlemmene av Nansenfondets styre, som oppnevnes av Det Norske Videnskaps-Akademi, hvorav 4 utpekes av Akademiet selv, men 2 oppnevnes etter forslag fra landets universiteter og vitenskaplige høgskoler, som hver kan foreslå 2 personer.

§ 5. De midler som styret etter næ rvæ rende statutter hvert år stiller til disposisjon, skal anvendes til fremme av vitenskapelig forskning på alle måter som av fondets styre til enhver tid finnes best, dog fortrinnsvis på områder som kan væ re av interesse for Norsk Hydros virksomhet.

§ 6. Til veiledning for styrets beslutninger kan styret oppnevne et sakkyndig råd, valgt fortrinnsvis blant læ rerkrefter ved landets høyskoler. Hvis styret ikke er enig i den av dette råd avgivne innstilling, skal denne sendes tilbake til rådet til fornyet behandling, innen beslutning fattes.

§ 7. Når fondets styre måtte finne grunn til enten delvis eller i sin helhet ikke å anvende årsrenten, kan denne helt eller delvis enten tillegges fondets kapital eller oppspares for senere anvendelser.

§ 8. Sæ rskilt beretning om fondets virksomhet skal hvert år offentlig¬gjøres i forbindelse med offentliggjørelsen av beretningen om Nansenfondets virksomhet. For øvrig er fondet undergitt samme kontroll og regnskaps¬revisjon som "Fridtjof Nansens fond".