Vedtekter for Osebergfondet

Gabriel Gustafsons Minnefond for vern av fornminner
(Stadfestet av Stiftelsestilsynet 22.11.2007)

§ 1. Fondet ble stiftet i 1988 ved avsetning av kr. 1 million fra professor Gabriel Gustafsons datter, Elisabeth Clausons dødsbo.

§ 2. Fondet skal væ re et eget selvstendig fond, forbundet med Fridtjof Nansens fond ved felles styre, bestående av 6 personer oppnevnt av Det Norske Videnskaps-Akademi, hvorav 4 utpekt av Akademiet selv, mens 2 oppnevnes etter forslag fra landets universiteter og vitenskaplige høgskoler, som hver kan foreslå 2 personer.

§ 3. Fondets grunnkapital, kr. 1.034.609, som ikke må røres, skal anbringes således som for alminnelige stiftelsers midler til enhver tid bestemt: den skal økes ved avsetning av 10% av den årlige renteavkastning og kan forøvrig økes ved gaver og eventuelle innkomster på annen måte.

§ 4. Den resterende del av årsrenten skal anvendes til støtte for vern av fornminner.

Fondets hovedformål er å aktivisere lokalsamfunnene til å verne om fornminner som kulturarv og kildemateriale for forskning, ved å gjøre fornminner tilgjengelige og forståelige, slik at de blir en ressurs for opplevelse og kunnskap.

Midlene skal benyttes til følgende formål:

1. Skjøtsel av fornminner i samsvar med rettledning fra arkeologiske fagfolk, med sikte på resultat av varig karakter. Skjøtsel innebæ rer rydding, pleie, tilretteleg¬ging, skilting og annen form for informasjon. Fortrinnsvis prioriteres initiativ fra lokalsamfunn, av kommunal eller privat art. Tiltak hvor tilsvarende bidrag tilveiebrin¬ges på annen måte kan prioriteres.

2. Påskjønnelse av personer som har gjort verdifulle funn, oppdagelser eller verneinnsats, og lojalt har fulgt kulturminne¬lovens bestemmelser, og derved har beriket den lokale kulturhistorien. Kandidater foreslås av arkeologiske fagfolk. Inntil 1/10 av den årlige tildelingssum kan benyttes til dette.

3. Forskning som bidrar til ny kunnskap og formidling av lokalhistorie.

Til bekjentgjørelse av fondet kan det brukes inntil 1/15 av den årlige tildelingssum.

§ 5. Utdeling etter 4.1, 4.2 og 4.3 skjer etter søknad, og foretas av en komité bestående av de til enhver tid fungerende bestyrere av de 5 arkeologiske landsdelsmuséer.

§ 6. Når fondets styre måtte finne avgjørende grunner til delvis eller i sin helhet ikke å anvende den disponible del av årsrenten, skal denne tillegges fondets kapital eller oppspares for anvendelse et senere år. Forøvrig er fondet underlagt samme kontroll og regnskapsrevisjon som Nansenfondet.

§ 7. Sæ rskilt beretning om fondets virksomhet skal hvert år offentliggjø¬res i forbindelse med beretningen om Nansenfondets virksomhet.