Tilbake

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse 1900-1940

1907
Roald Amundsen "for hans utmerkede undersøkelser av de magnetiske forhold omkring den magnetiske Nordpol og for hans gjennemførelse av Nordvestpassagen"

1908
Professor Kristian Birkeland og professor Vilhelm Bjerknes "for fremragende videnskabelige undersøkelser paa fysikkens omraade"

1909
Konservator Michael H. Foslie "for fremragende botaniske arbeider, særlig Lithothamnierne"

1910
Professor Carl Størmer "for hans nordlysundersøkelser".
Fiskeridirektør dr. Johan Hjort "for fremragende arbeider paa havforskningens omraade"


1911
Professor Johan Herman Lie Vogt "for hans arbeider over krystallisationer i smeltemasser og over malmfore-komsternes geologi"

1912
Docent Victor Moritz Gold-schmidt "for hans verk: Die Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet"

1913
Professor Axel Thue "for fremragende matematiske arbeider""

1914
Professor Henrik Mohn "for hans indsats i fysisk-geografisk videnskap"

1915
Professor Bjørn Helland-Hansen "for hans oceanografiske arbeider"

1916
Professor Francis Harbitz "for udmerkede arbeider paa den patologiske anatomis og retsmedicinens omraade"
Docent Olaf Holtedahl "for palæ ontologiske arbeider"

1917
Professor Kristian Emil Schreiner "for fremragende arbeider på histologiens område"

1918
Professor Axel Holst "for hans arbeider over beriberi og skjørbuk".
Professor Johan Nordal F. Wille "for fremragende algologiske arbeider"

1919
Professor Haaken H. Gran "for fremragende undersøkelser av plankton".
Professor Hjalmar A. Schiøtz og Dr. Søren Holth "for fremragende ofthalmologiske undersøkelser

1920
Docent Ellen Gleditsch "for undersøkelser over radioaktive elementer"

1922
Professor Richard Birkeland "for matematiske arbeider"

1923
Professor Peter F. Holst "for hans arbeider over hjertesygdommene"

1924
Professor Heinrich J. Gold-schmidt "for hans mangeårige undersøkelser med katalyse over reaktionshastighet"
Førsteamanuensis Hans Chr. Geelmuyden "for hans undersøkelser over sukkersyke"

1925
Professor Jens Fr. Schroeter "for astronomiske arbeider"

1926
Astronom Sigurd Einbu "for astronomiske arbeider"

1927
Professor Claus N. Riiber "for hans arbeider med mu-tarotasjon"

1928
Professor Birger Meidell "for fremragende forsikringstekniske arbeider"

1929
Professor Svein Rosseland "for fremragende forskning innen astrofysikken"

1930
Professor Otto Lous Mohr "for fremragende forskning på arvelærens område"

1932
Direktør Carl Fredrik Holmboe "for teknisk-kjemisk forskning"

1933
Dr.med. Knud Magnus Haaland "for hans videnskapelige innsats i kampen mot tyfoidfeber på vestlandet"
Dosent Bernt Arne Lynge "for hans undersøkelser over arktiske lavarter"

1934
Professor Lars Vegard "for hans undersøkelser over nordlysets spektrum og fosforessensens fra kvelstoff og lignende stoffer i fast form"

1935
Professor Kristine Bonnevie "for hennes undersøkelser over menneskets papillarmønstre"
Lektor Eugen Jørgensen "for hans undersøkelser over Norges levermoser"

1937
Professor Halvor Skappel Solberg "for hans arbeider i hydrodynamisk teori"

1938
Professor Thoralf Skolem "for arbeider på flere områder av matematikken, - tallteorien, den matematiske logikk og den abstrakte algebra"

1939
Professor Viggo Brun "for hans arbeider på primtallforskningens område"

1940
Professor August Brinkman "for hans fortjenester på den zoologiske forskningens område"
Professor Knut Dahl "for hans videnskapelige innsats på ferskvannsfiskerienes område"